Terugbetaal- en retourneringsbeleid

NEDERLANDS

 

ALGEMEEN

Ons terugbetalings- en retourbeleid duurt 30 dagen. Als er 30 dagen zijn verstreken sinds uw aankoop, kunnen we u geen volledige terugbetaling of omruiling aanbieden.

Om in aanmerking te komen voor een retourzending, moet uw artikel ongebruikt zijn en in dezelfde staat verkeren als waarin u het hebt ontvangen. Het moet ook in de originele verpakking zitten.

niet-retourneerbare artikelen:

  • Cadeaubonnen
  • Downloadbare softwareproducten
  • Enkele gezondheids- en persoonlijke verzorgingsartikelen
  • Gassen en ander hoog explosief/brandbaar materiaal

Om uw retourzending te voltooien, hebben we een ontvangstbewijs of aankoopbewijs nodig. Stuur uw aankoop niet terug naar de fabrikant. Elk item dat niet in de originele staat verkeert, is beschadigd of ontbreekt onderdelen om redenen die niet te wijten zijn aan onze fout. Elk artikel dat meer dan 30 dagen na levering wordt geretourneerd.

TERUGBETALING

Zodra uw retourzending is ontvangen en geïnspecteerd, sturen we u een e-mail om u te laten weten dat we uw geretourneerde artikel hebben ontvangen. We zullen u ook op de hoogte stellen van de goedkeuring of afwijzing van uw terugbetaling.

Als u bent goedgekeurd, wordt uw terugbetaling verwerkt en wordt er binnen een bepaald aantal dagen automatisch een tegoed op uw creditcard of oorspronkelijke betaalmethode toegepast (3 a 5 werkdagen).

LATE OF ONTBREKENDE TERUGBETALINGEN

Als je nog geen terugbetaling hebt ontvangen, controleer dan eerst je bankrekening opnieuw. Neem dan contact op met uw creditcardmaatschappij, het kan enige tijd duren voordat uw terugbetaling officieel is geplaatst. Neem vervolgens contact op met uw bank. Er is vaak enige verwerkingstijd voordat een terugbetaling wordt geboekt. Als je dit allemaal hebt gedaan en je hebt je terugbetaling nog steeds niet ontvangen, neem dan contact met ons op via info@junkersyard44.nl.

SALE ARTIKELEN

Alleen normaal geprijsde artikelen kunnen worden terugbetaald. Sale items kunnen niet worden terugbetaald.

VERVANGING

Wij vervangen artikelen alleen als ze defect of beschadigd zijn. Als je het wilt ruilen voor hetzelfde artikel, stuur ons dan een e-mail op info@junkersyard44.nl.

RETOURZENDINGEN

Om uw product te retourneren, moet u uw product verzenden naar 1 van onze locaties. Dit zal per mail afgesproken worden. U bent verantwoordelijk voor het betalen van uw eigen verzendkosten voor het retourneren van uw artikel. Verzendkosten worden niet gerestitueerd. Als u een terugbetaling ontvangt, worden de kosten van retourzending in mindering gebracht op uw terugbetaling. Afhankelijk van waar u woont, kan de tijd die het kan duren voordat uw geruilde product u bereikt, variëren. Als u duurdere artikelen retourneert, kunt u overwegen een traceerbare verzendservice te gebruiken of een verzendverzekering af te sluiten. We kunnen niet garanderen dat we uw geretourneerde artikel zullen ontvangen.

HULP NODIG?

Neem contact met ons op via info@junkersyard44.nl voor vragen over terugbetalingen en retourzendingen.

 

ENGLISH

 

GENERAL

Our refund and return policy lasts 30 days. If 30 days have passed since your purchase, we will not be able to offer you a full refund or exchange. To be eligible for a return, your item must be unused and in the same condition as you received it. It must also be in its original packaging.

non-returnable items:

  • Gift certificates
  • Downloadable software products
  • Some health and personal care items
  • Gases and other highly explosive/flammable material

To complete your return, we require a receipt or proof of purchase. Do not return your purchase to the manufacturer. Any item that is not in its original condition is damaged or missing parts for reasons not due to our fault. Any item returned more than 30 days after delivery.

REFUND

Once your return has been received and inspected, we will send you an email to let you know that we have received your returned item. We will also notify you of the approval or rejection of your refund.

If you are approved, your refund will be processed and a credit will be automatically applied to your credit card or original payment method within a certain number of days (3 to 5 business days).

LATE OR MISSING REFUNDS

If you haven’t received a refund yet, please check your bank account again first. Please contact your credit card company, it may take some time before your refund is officially posted. Then contact your bank. There is often some processing time before a refund is posted. If you’ve done all this and you still haven’t received your refund, please contact us at info@junkersyard44.nl.

SALE ITEMS

Only normally priced items can be refunded. Sale items are non-refundable.

REPLACEMENT

We only replace items if they are defective or damaged. If you would like to exchange it for the same item, please send us an email at info@junkersyard44.nl.

RETURNS

To return your product, you must ship your product to 1 of our locations. This will be agreed by e-mail. You are responsible for paying your own shipping costs for returning your item. Shipping costs are non-refundable. If you receive a refund, the cost of return shipping will be deducted from your refund. Depending on where you live, the time it may take for your exchanged product to reach you may vary. If you’re returning more expensive items, consider using a trackable shipping service or taking out shipping insurance. We cannot guarantee that we will receive your returned item.

NEED HELP?

Please contact us at info@junkersyard44.nl for questions about refunds and returns.